Hozzájárulás a hírlevélre történő feliratkozáshoz

ADATVÉDELEM

Ön a Válasz.hu weboldalt ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A weboldal meghatározott funkcióihoz való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött (Heti Válasz Műhely jelentkezés, Heti Válasz rendezvények regisztráció). Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. A Heti Válasz Kiadó, mint adatkezelő, az információs önrendelkezésről szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, továbbá az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit. A Heti Válasz Kiadó az Ön által szolgáltatásunk igénybevételével az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Heti Válasz Kiadó az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Heti Válasz Kiadó az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez az internetes oldalainkat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a tudomására jutott információkat üzleti titokként köteles kezelni.

A Heti Válasz Kiadó fizetési szolgáltatásokért felelős partnere az OTP. A szolgáltatás feltételeiről bővebben itt tájékozódhat.

Az érintett kérelmezheti a Heti Válasz Kiadótól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti az érintett adathordozhatósághoz való jog.

A Heti Válasz Kiadó bármikor rendelkezésére áll, hogy az Ön, általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan Önnek tájékoztatást adjon. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy a Heti Válasz Kiadó személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan nem elvárásainak megfelelően jár el, kérjük, haladéktalanul jelezze ezt nekünk, hogy az esetet kivizsgálhassuk, s gyakorlatunkat az Ön igényeihez igazíthassuk. Önnek ahhoz is joga van, hogy jogsérelem bekövetkezte vagy annak közvetlen fennállásának veszélye esetén panaszával bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu) forduljon. E körben Önt a közérdekű bejelentővel azonos jogi védelem illeti meg. Amennyiben kiderül, hogy Ön valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg vagy egyébként a weboldal használata során kárt okozott, a Heti Válasz Kiadó az ebből eredő kárát jogosult lesz Ön felé érvényesíteni és Ön köteles valamennyi ebből eredő követeléssel szemben a Heti Válasz Kiadót megóvni és azokat viselni. A Heti Válasz Kiadó ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

ADATKEZELÉS

A valasz.hu - a mindenkor hatályos törvények, valamint az adatvédelmi biztos ajánlásai szerint - saját felelősségi körén belül minden tőle telhetőt megtesz a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében - mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

Az adatkezelő

Az adatkezelést a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24. V. em.) végzi.

A Heti Válasz Kiadó képviselője: Borókai Gábor

Az adatfeldolgozó

Adatfeldolgozó mindaz a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A Heti Válasz Kiadó az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe.

a)       A terjesztéshez és kézbesítéshez szükséges mértékben adatfeldolgozást végez a Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.; Cg. száma: 01-10-042463) mint terjesztő.

weboldal fejlesztése és üzemeltetése során a szükséges mértékben adatfeldolgozást végez a Netrix Kft. (székhelye: 1027 Budapest, Horvát u. 14-24.; Cg. száma:  01-09-706619

az előfizetők kezelése, nyilvántartása, feléjük történő számlázás érdekében az adatok feldolgozását végzi az Itelligence Kft. (székhely: 1117 Budapest, Neumann János u. 1. Infopark A. fsz. Cg. száma: 01-09-363811

Az adatkezelés célja

1. A Heti Válasz Kiadó automatikusan regisztrálja a felhasználói IP-címét és az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze. A naplófájlokban tárolódó adatokat az adatkezelő 3 napig tárolja, ezt követően törli az adatokat.

2. A honlapon történő regisztráció, illetve a megrendelés során a felhasználónak meg kell adnia a személyes adatokat. A regisztráció vagy megrendelés során megadott adatok felhasználásának célja az előfizetés és egyéb szolgáltatások nyújtása, az ezzel kapcsolatos szerződéses jogok és kötelezettségek teljesítése, a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosítása, adatbázis építés, a szerződés teljesítésével kapcsolatos hírlevél (rendszerüzenet) küldés. A Heti Válasz Kiadó a honlap működéséhez kapcsolódóan, illetve a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben rendszerüzeneteket küldhet a felhasználóknak. A regisztrációval felhasználó hozzájárul, hogy az általa önként megadott adatokat a Heti Válasz Kiadó feldolgozza és törvény által meghatározott feldolgozott adatformában hirdetési tevékenysége során felhasználja. Az adatkezelő az adatokat a szerződés megszűnését követő 5 évig tárolja, ezt követően törli.

3. Az érintett külön kifejezett hozzájárulása esetén a felhasználás célja az adatok további személy számára való elérésének biztosítása, azaz, marketing célú adatkezelés (közvetlen üzletszerzés – direkt marketing), elektronikus értékesítés. Az adatkezelő az adatokat a szerződés megszűnését követő 5 évig tárolja, ezt követően törli.

.

5. A Heti Válasz Kiadó a regisztráció során megadott személyes adatokat a saját, a cégcsoportjának a tagjai és partnerei termékeivel kapcsolatos értékesítési, közvetlen üzletszerzési ajánlat nyújtására is felhasználhatja, amennyiben a hírlevelek küldéséhez a felhasználó külön hozzájárult. Felhasználó az oldalon történő regisztrációval, a személyes adatok megadásával és az erre vonatkozó hivatkozás kifejezett elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Heti Válasz Kiadó a megadott elérhetőségeken kapcsolatba lépjen vele. A megkeresés történhet elektronikusan, telefonon, vagy postai úton. Az adatkezelő az adatokat a szerződés megszűnését követő 5 évig tárolja, ezt követően törli.

6. A weboldal egyes részei ún. "cookie"-kat használnak - kis fájlokat, amelyek az Ön hardverének merevlemezén tárolódnak, adatfeljegyzés és az Ön azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából. Ön beállíthatja a böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván Önnek küldeni, és Ön határozhatja meg, hogy el kívánja-e azt fogadni. A valasz.hu weboldalon az alábbi cookie-k működnek:

a) A jelszóval védett munkamenethez használt cookie (ez a cookie a regisztrált felhasználó azonosítására szolgál a belépés során, a felhasználó azonosítása ahhoz szükséges, hogy ne szakadjon meg a hírközlő hálózaton a szerverrel folytatott kommunikáció).

b) A bevásárlókosárhoz használt cookie (a Szolgáltató így tárolja a Felhasználó által megvásárlásra kiválasztott Kiadvány hivatkozásait.

c) Biztonsági cookie-k (a biztonsági cookie-k elengedhetetlenek a Szolgáltatónak a jogszabályok által előírt biztonsági követelmények teljesítéséhez a Honlapon elérhető szolgáltatások kapcsán. Az ilyen cookie a Szolgáltató hatékonyabban képes felismerni a visszatérő felhasználókat, mely nélkül további biztonsági lépések megtétele lenne szükséges.

Mik azok a cookiek?

A süti (eredeti nevén “cookie”) egy olyan kis adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. Ez számos webes szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amit 1995 óta minden jelentősebb böngésző támogat.

Miért jók nekem?

A Valasz.hu azért használ Cookie-kat, hogy javíthassunk az Önnek szánt szolgáltatásokon. Az általunk használt Cookie-k közül néhány elengedhetetlenül szükséges az oldal működéséhez, mások információkat gyűjtenek az oldal használatához (statisztikák), hogy az oldalunk még kényelmesebb legyen az Ön számára. A Cookie-k közül néhány csak átmeneti, és eltűnnek az oldal bezárásával, de vannak olyanok amelyek egy ideig számítógépén maradnak.

A Cookie-k közül néhány feltétlenül szükséges, másokat pedig a teljesítmény és a böngészési élmény javításához használunk.

A feltétlenül szükséges Cookie-k:

 • Emlékeznek arra, hogy mi van a bevásárlókosarában
 • Emlékeznek arra, hogy milyen messzire jutott el egy rendelésben

A funkcionális Cookie-k:

 • Emlékeznek a bejelentkezési adataira
 • Biztosítják a bejelentkezés közbeni biztonságot
 • Biztosítják a weboldal következetes megjelenését
 • Lehetővé teszik az Ön számára a "Megosztást" és "Kedvelést"

A teljesítmény Cookie-k:

 • Növelik a weboldal teljesítményét
 • Fokozzák a felhasználói élményt
 • Néhány példa a felhasználásra:

A Cookie-k célja, hogy javítsák a szolgáltatások minőségét, a következő módokon:

 • Különleges szolgáltatások, például a fizetés működésének engedélyezésével, ami nem működhetne ezek nélkül a Cookie-k nélkül
 • Szolgáltatások engedélyezésével, amelyek a böngészésre használt eszközt felismerik, így nem szükséges többször is megadnia ugyanazokat az információkat.
 • A megadott felhasználó nevet és jelszót amit a valasz.hu-n adtál meg, így azt nem kell megismételned a további böngészés során

A sütiket nem használjuk arra, hogy önt személy szerint beazonosítsuk. Ezek a sütik csak a fent leírt célokat szolgálják.

Hogyan kezelheti a sütiket?

A süti file-okat törölheti (részletes információk: www.AllAboutCookies.org), vagy a legtöbb mai böngészővel blokkolhatja is az elhelyezésüket. Eben az esetben azonban a honlapunk használatakor bizonyos beállításokat minden alkalommal újra el kell végeznie, és bizonyos szolgáltatások nem feltétlenül fognak működni.

A sütik törléséről, blokkolásáról részletes információkat talál általában www.AllAboutCookies.org (angol) oldalon és az Ön által használt böngészőre vonatkozóan az alábbi linkeken:

Firefox
Google Chrome
Microsoft Internet Explorer 11
Microsoft Internet Explorer 10
Microsoft Internet Explorer 9
Microsoft Internet Explorer 8
Microsoft Internet Explorer 7, vagy 6
Safari 9
Safari 8
Safari 6/7
Opera 

Az adatkezelés jogalapja

A fenti 1. és 2. pont szerinti célból történő adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulása, valamint a Heti Válasz Kiadó jogos érdeke ahhoz, hogy az érintett és a Heti Válasz Kiadó között létrejött szerződést teljesíteni tudja (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

A fenti 3., 4. és 5. pont szerinti célból történő adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulása.

A fenti 6. a)-c) pont szerinti célból történő adatkezelés jogalapja a Heti Válasz Kiadó jogos érdeke ahhoz, hogy az érintett és a Heti Válasz Kiadó között létrejött szerződést teljesíteni tudja (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

A kezelt adatok köre

A Heti Válasz Kiadó az alábbi adatokat gyűjti és kezeli:

- a fenti 1. szerinti célból történő adatkezelés tekintetében a felhasználó IP címe és az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusa.

- a fenti 2. pont szerinti célból történő adatkezelés tekintetében a felhasználó által a weboldalon megadott adatok, azaz a felhasználó neve, lakcíme, telefonszáma, elektronikus levélcíme vagy elektronikus hírközlési azonosítója.

- a fenti 3. pont szerinti célból történő adatkezelés tekintetében a felhasználó által a weboldalon megadott adatok, azaz a felhasználó neve, lakcíme, telefonszáma, elektronikus levélcíme vagy elektronikus hírközlési azonosítója.

- a fenti 4. pont szerinti célból történő adatkezelés tekintetében a felhasználó által a weboldalon megadott adatok, azaz a felhasználó neve, lakcíme, telefonszáma, elektronikus levélcíme vagy elektronikus hírközlési azonosítója.

- a fenti 5. pont szerinti célból történő adatkezelés tekintetében a felhasználó által a weboldalon megadott adatok, azaz a felhasználó neve, lakcíme, telefonszáma, elektronikus levélcíme vagy elektronikus hírközlési azonosítója.

A személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az informacio@hetivalasz.hu címre kell eljuttatni, amire 10 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

Az adatkezelő az információs önrendelkezésről szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a GDPR alapján jár el. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

Weboldalunkon médiahirdetési-felület értékesítő által szervezett hirdetések is láthatóak, melyekkel kapcsolatban az aktuális adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató elérhető itt.

HÍRLEVÉL

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

A valasz.hu/hirlevel oldalon bárki feliratkozhat a hírlevélre e-mail cím megadásával. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Heti Válasz Kiadó a hírlevél igénybevétele során kizárólag az Érintett által megadott adatokat (e-mail cím) kezeli.

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatot törlünk a nyilvántartásból és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küldünk.

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az informacio@hetivalasz.hu e-mail címen.

Rosta

Találkozunk 2016-ban!

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. közleménye

Miután Borókai Gábor 2018. június 20-val lemondott a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. ügyvezetéséről, a kft. ügyvezetői tisztségét 2018. augusztus 3-val Kovács Ildikó tölti be.

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Kft. (csődeljárás alatt) online felületén, a valasz.hu-n folyó tartalomszolgáltatás a mai nappal megszűnik.

A valasz.hu archívuma a továbbiakban is elérhető marad, az elektronikus Heti Válasz utolsó száma pedig a korábbi lapszámokkal együtt megvásárolható a Digitalstand.hu-n.

Budapest, 2018.08.03.

Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft.

Szeressük a szarkákat!

Mit jelent, ha nagyobb arányban jelennek meg szarkák a városban? Érdemes elgondolkodni rajta, mert amit a madarak jeleznek, az csak a jéghegy csúcsa. Akkor már elindult egy olyan folyamat, amit nehéz megállítani. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Az Özil-botrány utórezgései – focista a nagyhatalmi játszmában

Nem csitul a botrány Mesut Özil világbajnok labdarúgó körül. A harmadik generációs németországi török sportember rasszizmust kiáltott, és egy óvatlan lépése Recep Tayyip Erdoğan és Angela Merkel hatalmi küzdelmének részesévé tette. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Csapó Gábor: lehet, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik

Nemcsak a magyar férfivízilabda-válogatott barcelonai Európa-bajnoki nyolcadik helye sokkolta a hazai közvéleményt, de a játéka is. Az okokról Csapó Gábor olimpiai bajnok pólóssal beszélgettünk, aki nem zárta ki, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik. Nagyinterjúnk a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.