ÁSZF

A Heti Válasz Kiadó Kft. (a továbbiakban „Kiadó")Általános Szerződési Feltételei Előfizetők részére

1. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF") szabályozzák a Kiadó által kiadott Heti Válasz c. hetilap előfizetésének, a létrejött előfizetések kezelésének, az előfizetett időszaki kiadványoknak a Magyarország területén történő kézbesítésének szabályait, valamint a Kiadó és az előfizetők közötti egyéb kérdéseket. Az előfizetett időszaki kiadványok kézbesítését jelenleg Magyarország területén a Kiadó nevében és javára a Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.; Cg. száma: 01-10-042463, a továbbiakban „Terjesztő") végzi.

2. Fogalom meghatározások

Címzett az a kedvezményezett személy, akinek a részére a Kiadványt az Előfizető kézbesíteni rendeli, amennyiben a kedvezményezett személye nem azonos az Előfizető (megrendelő) személyével.

Előfizetés a jelen ÁSZF alapján érvényesen létrejött és az előfizetési díj teljesítésével hatályba lépő előfizetési szerződéses jogviszony, amelynek tárgya a megrendelésben szereplő Kiadványoknak az Előfizető vagy a Címzett részére történő értékesítése és kézbesítése

Előfizető bármely személy, aki a jelen ÁSZF alapján a Szolgáltatást igénybe veszi.

Kiadó cégneve: Heti Válasz Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság;

Székhelye:1027 Budapest, Horvát utca 14-24.
Telefonszám: Telefon: 06-1-461-1447
Telefaxszám: 061-461-1477
elektronikus levelezési cím: informacio@hetivalasz.hu

Kiadvány a Kiadó által kiadott Heti Válasz c., illetve egyéb, a Kiadó ajánlatában feltüntetett időszaki kiadvány.

Megrendelés a Kiadó nyilvános ajánlatának a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint az Előfizető részéről történő elfogadására irányuló jognyilatkozata.

Szolgáltatás jelenti a Kiadvány kiadását, kinyomtatását, illetve – a Terjesztő közreműködésével – Magyarország területén való terjesztését, azaz az Előfizető részére történő kézbesítését, valamint egyéb szolgáltatások nyújtását a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint.

Terjesztő az a jogi személy, amely a Kiadóval megkötött szerződés alapján, a Kiadó teljesítési segédeként, ellátja az előfizetett kiadványok lappéldányainak terjesztését. A Terjesztő fogalmába beletartozik a Terjesztő valamennyi alvállalkozója, megbízottja és teljesítési segédje is, akiket a Terjesztő a terjesztési feladatai ellátásához igénybe vesz.

3. Előfizetői jogviszony létrejötte, tartalma, változások bejelentése, módosítás

3.1 A Kiadó és az Előfizető közötti előfizetési jogviszony érvényesen létrejön az alábbi esetekben:

a) amint a Kiadó nyilvános ajánlatát az Előfizető elfogadja, azaz az időszaki kiadványt a 3.2. pontban meghatározott módon megrendeli, és akkor lép hatályba, amikor az Előfizető az első előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díjat megfizeti, oly módon, hogy az a Kiadó  számláján jóváírásra vagy készpénzben megfizetésre kerül (felfüggesztő feltétel); vagy

b) a megelőző előfizetési jogviszony szerinti időtartamra, amennyiben a megelőző előfizetési jogviszony megszűnése hónapjának 20. napjáig az új előfizetési időszakra vonatkozó Előfizetési díjat az Előfizető a Kiadó vagy a Terjesztő részére megfizeti;

3.2 A Megrendelés az alábbi módokon történhet:

- személyesen a Heti Válasz Kiadónál (1027 Budapest, Horvát u. 14-24 V. emelet)

- Interneten keresztül a Heti Válasz Kiadó http://valasz.hu/elofizetes c. weboldalán

- e-mail-en a Heti Válasz Kiadónál informacio@hetivalasz.hu címen;

- telefonon a Heti Válasz Kiadónál 461-1447 számon;

- faxon a Heti Válasz 06/1-461-1477 kiadói fax számon;

- levélben Heti Válasz Kiadó Kft. 1027 Budapest, Horvát utca 14-24. alatti címén.

3.3 A Megrendelésnek tartalmaznia kell

a) a Kiadvány nevét;

b) a megrendelt lappéldányok számát (a megrendelt lappéldányok számát nem tartalmazó megrendelés, a Kiadvány adott időszakban megjelenő valamennyi számának - a különszámokat is beleértve - egy példányára vonatkozó megrendelésnek minősül);

c.) az Előfizető nevét és címét (természetes személyek esetén lakcímét, jogi személyek esetén székhelyét az irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölésével), valamint jogi személyek esetén a nyilvántartási számát;

d) a Címzett nevét (jogi személyek esetén nyilvántartási számát) és címét (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölését), valamint jogi személyek esetén a nyilvántartási számát;

e) az előfizetési díj megfizetési módjának megjelölését a jelen ÁSZF 4.1 pontja szerint;

f) előfizetési időszakot (az Előfizetés határozott időtartamát);

g) az Előfizető azon nyilatkozatát, hogy a jelen ÁSZF-et és a Kiadó Adatvédelmi Tájékoztatóját elfogadja.

Kizárólag a fenti adatok teljes körét pontosan tartalmazó megrendelés tekinthető érvényes Megrendelésnek.

3.4 A beérkezett Megrendelés alapján tájékoztatásul a Kiadó, illetve a Kiadó nevében a Terjesztő írásban visszaigazolja a megrendelést az Előfizető felé. Készpénz-átutalási megbízással (csekk) történő fizetés választása esetén a Kiadó,  a visszaigazolással egyidejűleg elküldi az Előfizető részére a befizetési csekket, illetve készpénzes fizetés esetén kiállítja és átadja a nyugtát.

3.5 Az Előfizető köteles a Megrendelés visszaigazolásában szereplő adatokat ellenőrizni, és az esetleges eltéréseket a  Kiadónak a 461-1447-es kiadói számon haladéktalanul bejelenteni (a vonatkozó telefonszám a visszaigazoláson is feltüntetésre kerül). Amennyiben az Előfizető a kézbesítés megkezdését megelőző 10-ik napig nem jelenti be a fennálló eltérést az adatokban, a Kiadó nem felel a megrendelttől eltérő vagy eltérő számú kiadvány kézbesítéséért, valamint a nem megfelelő címre történő kézbesítésért.

A Kiadó a lehetővé teszi, hogy az Előfizetők harmadik személyek számára Előfizetést ajándékozzanak, Címzetteket jelöljenek meg, melynek keretében az Előfizetőknek e harmadik személyek személyes adatait a Kiadó részére meg kell adniuk. Arra az esetre, ha az Előfizető ennek érdekében a harmadik személy (Címzett) személyes adatait a Kiadónak megadja, a Kiadó a következő tájékoztatást nyújtja.

A harmadik személy adatainak kezelése attól függ, hogy a harmadik személy a Szolgáltatást igénybeveszi-e:

-           amennyiben a Kiadó és a személyes adatok érintettje között létrejön szerződés (a Címzett a Kiadványt átveszi), úgy kell tekinteni, hogy az adatkezelési jogviszony a Kiadó és az érintett között – az adatokat megadó Előfizető mint képviselő által – létrejön, mely esetben az érintett adatainak kezelésére jelen Szabályzat és az Adatvédelmi Tájékoztató irányadó.

-           amennyiben a harmadik személy és a Kiadó között szerződés nem jön létre, a harmadik személy mint az adatkezelés érintettje tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, illetve kérheti adatainak törlését; ebben az esetben a Kiadó az adatkezelést megszünteti, ha megállapítja a tiltakozás megalapozottságát, továbbá a jogellenes adatkezelés miatt vele szemben az érintett az Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelően felléphet. A jelen alpont szerinti esetben úgy kell tekinteni, hogy a Kiadó és az Előfizető közötti szerződés teljesítése az Előfizetőnek felróható okból lehetetlenné vált, továbbá az adatokat megadó Előfizető köteles a Kiadó felszólítására, a felszólításban megjelölt határidőben megtéríteni a Kiadónak az adatok megadásával, a jognyilatkozat megtételével kapcsolatos kárát (ideértve különösen mindazon igényeket, sérelemdíjat, amelyet az érintett a Szolgáltatóval szemben érvényesít).

Az Előfizető kijelenti, hogy a Címzett személyes adatainak a Kiadó, illetve a Terjesztő által történő kezeléséhez a Címzett hozzájárulását beszerezte.

3.6 Az Előfizető köteles a Megrendelésben megadott adatokban bekövetkezett valamennyi változást haladéktalanul bejelenteni a Kiadónak vagy a Terjesztőnek. A változás a vonatkozó bejelentés kézhezvételét követő 15. napon válik hatályossá, ezért a megváltoztatott adatok szerinti kézbesítésre csak ezen időpontot követően kerül sor. Amennyiben az Előfizető elmulasztja, vagy késedelmesen jelenti be a változásokat, az ebből eredő károkért (nem megfelelő címre történt kézbesítés, az előfizetés megszüntetése az előfizetési díj azonosíthatatlansága miatt, az adóbizonylatok érvénytelensége hibás vagy hiányos adatok miatt stb.) a Kiadó nem felel.

3.7 Az Előfizetés a megrendeléssel érvényesen létrejön, de akkor lép hatályba, hogy ha az első időszakra vonatkozó előfizetési díj (egyedi átutalás, bankkártyás fizetés) jóváírásra kerül a Kiadó  bankszámláján, vagy a Kiadó  részére készpénzben megfizetésre kerül (felfüggesztő feltétel).

3.8. A Kiadó az előfizetett időszaki kiadványt a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint - a Terjesztő igénybevételével - kézbesíti az Előfizető által megjelölt címre.

A kiadó címzett hírlapküldeményként kézbesítendő kiadványai tekintetében Előfizető az előfizetési díj megfizetésével lemond a küldemény személyes kézbesítéséről, és úgy rendelkezik, hogy a címzett hírlapküldemény az általa biztosított levélszekrénybe/postafiókba helyezéssel kerüljön kézbesítésre.

3.9 Abban az esetben, ha a Kiadó az előfizetett Kiadvány újabb számainak kiadását időszakosan szünetelteti vagy felfüggeszti, illetve ha a kiadás feltételeit módosítja, úgy az Előfizetőt erről írásban értesíti. Az Előfizető ilyen esetben – választása szerint – jogosult a már kifizetett, de még nem teljesített időszakra vonatkozó előfizetési díj visszatérítésére, vagy a megváltozott feltétek szerinti kézbesítés elfogadására. Erre vonatkozóan az Előfizető írásban köteles nyilatkozni a Kiadónál , amennyiben igénye a visszatérítésre irányul, úgy a Kiadó a visszajáró összeget az erre irányuló nyilatkozat kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti vissza. Abban az esetben, ha a Kiadó az előfizetett időszaki kiadvány kiadását véglegesen megszünteti, az Előfizető jogosult a már kifizetett, de még nem teljesített időszakra vonatkozó előfizetési díj visszatérítésére; erre vonatkozó igényét kizárólag a Kiadóval szemben érvényesítheti.

4. Az Előfizetési díj

4.1 Az előfizetési díjat az alábbi módokon fizetheti meg az Előfizető a Kiadó részére:

- készpénzben (a Kiadó által megjelölt helyszíneken);

- készpénz-átutalási megbízással (csekken);

- fizetési számláról átutalással;

- bankkártyás fizetéssel a Heti Válasz weboldalán található fizetési rendszeren keresztül

4.2 A Kiadó – a Terjesztő útján – a Kiadvány adott számát abban az esetben kézbesíti az Elfizető részére, amennyiben az Előfizetési díj a Kiadvány adott számának megjelenését megelőző hónap 20. napjáig (készpénz-átutalási megbízás esetén a megelőző hónap 10. napjáig) megfizetésre került.

Az előfizetési díj későbbi megfizetése esetén a Kiadó a megrendelt Kiadvány kézbesítésnek megkezdését egy hónappal, illetve egy megjelenési időszakkal későbbre vállalja.

4.3 A Kiadó valamennyi létrejött Előfizetésről adóügyi bizonylatot állít ki. A bizonylaton vevőként szereplő személy köteles a vonatkozó adóügyi jogszabályokat betartani.

4.4 Az előfizetési díj visszafizetésére az Előfizető részére a Kiadó által kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor: (i) az 5. b) pontban meghatározott esetben, (ii) az Előfizető választása szerint a 3.9. pontban meghatározott esetben, (iii) valamint ha az Előfizető az 5. f) pont szerint a szerződéstől eláll, vagy a szerződést felmondja. A jelen pont szerinti esetben az Előfizető jogosult az előfizetett, de még nem teljesített időszakra vonatkozó előfizetési díj visszatérítésére.

5. Az előfizetői jogviszony megszűnése

Az Előfizetés határozott időre jön létre, és azt az Előfizető vagy a Kiadó – az eltérést nem engedő jogszabályokban meghatározott eseteken kívül – kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon jogosult felmondani.

Az Előfizetés megszűnik:

a) a határozott idejű Előfizetés esetén az előfizetési időszak lejártával, amennyiben az automatikus meghosszabbodás nem lép hatályba; vagy

b) az előfizetett időszaki kiadvány kiadásának megszüntetésével, illetve megszűnésével; vagy

c) az Előfizető elhalálozása esetén; vagy

d) az Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén; vagy

e) az Előfizetés Kiadó általi felmondásával; vagy

f) a 3.5. pont szerinti esetben.

A Kiadó az Előfizetést akkor jogosult felmondani, ha a kézbesítési adatok hiányossága vagy nem megfelelősége miatt a beérkezett előfizetési díj befizetés beazonosíthatatlan, vagy a kézbesítés nem megvalósítható.

f) az Előfizetésnek Előfizető általi felmondásával, vagy az Előfizetéstől történő elállásával.

Az Előfizető jogosult az Előfizetést felmondani a jelen ÁSZF 8.3. pontjában meghatározott esetben (ÁSZF módosítása), illetve a fogyasztónak minősülő Előfizető jogosult az Előfizetéstől elállni, vagy azt felmondani az üzlethelyiségen kívül és a távollevők között kötött szerződés szabályaira tekintettel. Az elállásról, illetve felmondásról szóló tájékoztatást a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező tájékoztató tartalmazza. Az Előfizető az elállási, illetve felmondási jogát a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A jogviszony a fenti a) pontban írt esetben a határozott időtartam lejártával, a b) pont esetében az adott időszaki kiadvány kiadásának megszűnésével, a c) és d) pontok esetében a vonatkozó írásbeli értesítés Kiadó általi kézhezvételét követően, az adott előfizetési időszak lejártával, az e) és f) pontban meghatározott felmondás esetén a felmondás Kiadó általi kézhezvételét követő 15. (tizenötödik) napon szűnik meg. Amennyiben a jogviszony a b) pont szerinti okból szűnik meg, úgy a Kiadó köteles a már befizetett, de Szolgáltatással még nem teljesített időszakra arányosan vonatkozó előfizetési díjat 30 (harminc) napon belül az Előfizetőnek visszafizetni. Az Előfizető az f) pont szerinti felmondási jogát az előfizetői szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

6. Az előfizetett időszaki kiadványok kézbesítése

6.1 A Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő az előfizetett időszaki kiadványt a levélszekrénybe kézbesíti csomagolás és címzés nélkül az Előfizetőhöz. A kézbesítéshez szükséges feltételeket az Előfizető az alábbiak szerint köteles biztosítani, és a levélszekrényt köteles

a) kertes ház esetén a telek - cím szerinti - bejáratánál;

b) többlakásos épület, továbbá irodaház, üzletház és egyéb hasonló jellegű intézmény esetén az épület bejárata közelében, egy csoportban, de kézbesítési címenként külön-külön (továbbiakban: csoportos levélszekrény);

c) lakópark, ipari-park, gyártelep esetén a telek bejáratánál, vagy a portaszolgálatnál elhelyezni;

d) egyéb esetben az Előfizető kézbesítési címén lévő bejárati ajtaján kell felszerelni úgy, hogy a Kézbesítő ahhoz biztonságosan hozzáférhessen. Zárt lépcsőház esetén a levélszekrényhez történő hozzáférést az Előfizető a kulcs átadásával, kapukód közlésével biztosítja. Amennyiben ez nem történik meg, a Kiadó nem vállal felelősséget a lap kézbesítéséért.

6.1. b)-d) pontjaiban meghatározott levélszekrényeket el kell látni az Előfizető vagy - amennyiben a címzett az Előfizetőtől eltér úgy a Címzett - nevével, emelet-, ajtószám, illetve lakásszám megjelöléssel.

6.2 A levélszekrénynek a rendeltetésszerű használatra alkalmasnak elhelyezésűnek, méretűnek és biztonságúnak kell lennie, amely megfelelően hozzáférhető a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő részére, és amely biztosítja az időszaki kiadvány megfelelő, biztonságos elhelyezését.

6.3. A fent meghatározottaknak megfelelő levélszekrény hiánya nem mentesíti a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztőt az alól, hogy a kézbesítést megkísérelje, azonban az időszaki kiadvány levélszekrény hibájából vagy hiányából adódó eltűnéséért, sérüléséért a Kiadó felelősséget nem vállal.

6.4 Kézbesítési határidő a Kiadvány számán a megjelenés napjaként feltüntetett nap vagy az azt követő munkanap..

7. Reklamáció

7.1 Kiadó vállalja az Előfizetőkkel való kapcsolattartásra és a reklamációk ügyintézésére ügyfélszolgálatot tart fenn.

7.2 A fentiek szerinti ügyfélszolgálat az alábbiakon érhető el:
Heti Válasz Kiadói Ügyfélszolgálat
1027, Budapest, Horvát u. 14-24.
Telefon: 06-1-461-1447, e-mail: informacio@hetivalasz.hu, Fax: 061-461-1477

7.3 Az ügyfélszolgálaton bejelentett valamennyi reklamáció kivizsgálásra kerül 15 napon belül. A vizsgálat eredményéről és a kijavítási ajánlatról a reklamáló megfelelő formában tájékoztatást kap, a mindenkor érvényes fogyasztóvédelmi előírásokkal összhangban.

7.4. Amennyiben az Előfizető sikertelenül kísérelte meg a vitás ügy rendezését, az Előfizető jogosult az Előfizetéssel (így a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá az előfizetés megkötésével és teljesítésével) kapcsolatos vitás ügyben a békéltető testülethez fordulni.

A Kiadó székhelye szerint illetékes békéltető testület

neve: Budapesti Békéltető Testület
székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.

8. Záró rendelkezések

8.1 Az előfizetett időszakos sajtótermék Terjesztő útján (vagy más módon) történő kézbesítését illetve az előfizetés Terjesztő általi kezelését a Kiadó előfizetett időszakos sajtótermékének impresszuma tartalmazza.

8.2 Jelen Általános Szerződési Feltételek szövegét minden előfizetni kívánó érdeklődő megismerheti, mind a Kiadónál, mind pedig a Terjesztőnél a honlapon közzétéve.

8.3 Jelen ÁSZF bármely módosítását a Kiadó a változás hatályba lépését legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. A változásról szóló értesítést időszakos sajtótermékeiben és az Előfizető által megadott elektronikus elérhetőségére küldött hírlevélben jelzi, valamint mind a változást, mind az új, egységes szerkezetű ÁSZF szövegét internetes honlapján (www.valasz.hu) közzéteszi. Az Előfizető jogosult az Előfizetést az ÁSZF módosításának közzétételét követő 15 (tizenöt) napon belül felmondani, kivéve ha a módosítás a teljesítési feltételek és az Előfizetés lényeges szabályait nem érinti, vagy a módosítás az Előfizető számára kedvezőbb; amennyiben az Előfizető ezen időszak alatt ilyen nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az Előfizető a módosított ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadta.

8.4 Az Előfizetés létrejöttével az Előfizető elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket.

8.5 A Kiadó és az Előfizető jogviszonyára egyebekben Magyarország hatályos jogszabályi rendelkezései az irányadók.

8.6 Jelen ÁSZF 2017. április 15. napján lép hatályba és a 2017. április 15. napját követően létrejött előfizetési jogviszonyokra vonatkozik.

* * *

1. számú melléklet

Tájékoztató

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján az alábbiakról tájékoztatjuk a fogyasztónak minősülő Előfizetőinket.

Fogyasztónak minősül bármely, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Az Elállási/Felmondási jogról

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni az előfizetésétől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási / felmondási határidő

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: a szerződés megkötésének napjától számított 14. nap elteltével jár le;

b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14. nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

c) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi;

d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;

e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Heti Válasz Kiadó Kft. az alábbi címek valamelyikére (Kiadó: Heti Válasz Kiadó Kft. 1027 Budapest, Horvát utca 14-24.; telefon: 06-1-461-1447; e-mail: informacio@hetivalasz.hu) Ebből a célból felhasználhatja a 2. sz. mellékletben foglalt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

A Kiadó a honlapján nem biztosítja az Előfizető számára az elállás, illetve a felmondás jogának gyakorlását.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ha a szerződés alapján terméket vett át, Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Heti Válasz Kiadó Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Heti Válasz Kiadó Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a Heti Válasz Kiadó Kft. jótállásra köteles, amennyiben a jogszabályok ezt előírják.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A szerződésben vagy jogszabályban meghatározott jogok és határidő.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Rosta

Találkozunk 2016-ban!

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. közleménye

Miután Borókai Gábor 2018. június 20-val lemondott a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. ügyvezetéséről, a kft. ügyvezetői tisztségét 2018. augusztus 3-val Kovács Ildikó tölti be.

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Kft. (csődeljárás alatt) online felületén, a valasz.hu-n folyó tartalomszolgáltatás a mai nappal megszűnik.

A valasz.hu archívuma a továbbiakban is elérhető marad, az elektronikus Heti Válasz utolsó száma pedig a korábbi lapszámokkal együtt megvásárolható a Digitalstand.hu-n.

Budapest, 2018.08.03.

Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft.

Szeressük a szarkákat!

Mit jelent, ha nagyobb arányban jelennek meg szarkák a városban? Érdemes elgondolkodni rajta, mert amit a madarak jeleznek, az csak a jéghegy csúcsa. Akkor már elindult egy olyan folyamat, amit nehéz megállítani. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Az Özil-botrány utórezgései – focista a nagyhatalmi játszmában

Nem csitul a botrány Mesut Özil világbajnok labdarúgó körül. A harmadik generációs németországi török sportember rasszizmust kiáltott, és egy óvatlan lépése Recep Tayyip Erdoğan és Angela Merkel hatalmi küzdelmének részesévé tette. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Csapó Gábor: lehet, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik

Nemcsak a magyar férfivízilabda-válogatott barcelonai Európa-bajnoki nyolcadik helye sokkolta a hazai közvéleményt, de a játéka is. Az okokról Csapó Gábor olimpiai bajnok pólóssal beszélgettünk, aki nem zárta ki, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik. Nagyinterjúnk a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.